Medezeggenschapraad (MR)

Elke school of onderwijsinstelling in Nederland moet een medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of een studentenraad hebben. Via zo’n raad kun je als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. Zo  kun je bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan, over fusieplannen en de vakantieplanning.

Basisschool Zonzeel beschikt net als op andere primair onderwijsinstellingen over een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR is samengesteld uit personeelsleden en ouders:

   NAAM   GELEDING   TAAK IN MR
   Maartje Bouwman   Ouder   Lid
   Anne v.d. Klundert   Ouder   Lid
   Mischa van Schaijk   Ouder   Voorzitter
   Leonie Marijnissen   Personeel   Lid
   Bart Bossers   Personeel   Penningmeester
   Karin Meeuwissen   Personeel   Secretaris

Paul Noorman is in zijn functie van directeur gesprekspartner van de MR. Er wordt 6x per jaar vergaderd. Basisschool Zonzeel is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) en ook op dit niveau bestaat een medezeggenschapsorgaan, namelijk de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR is samengesteld uit een personeelslid en een ouder per aangesloten school. Voor Zonzeel wordt de vertegenwoordiging verzorgd door Bart Bossers vanuit het personeel en namens de oudergeleding wisselen Mischa van Schaijk en Maartje Bouwman elkaar af. Primair gesprekspartner van de GMR is de algemeen directeur SKOD, dhr. Olivier Vermeulen.
Kort samengevat heeft de medezeggenschapraad (zowel MR als GMR) de volgende rechten:

Informatierecht
De (algemeen) directeur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
–Adviesrecht
De (algemeen) directeur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad.
–Instemmingsrecht
Met bepaalde besluiten van de (algemeen) directeur moet de medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school of de wijziging van schooltijden.

Het totale overzicht van alle rechten van de medezeggenschapsraad staat in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Graag verwijs ik naar de notulen, het jaarverslag, de MR-statuten en het MR-reglement voor meer informatie. Uiteraard kunt u ook per e-mail uw vraag stellen via mrzonzeel@skod.org

Mischa van Schaijk

(voorzitter MR)