Onderwijs

Zonzeel is een school waar het onderwijs zowel uitdagend als ondersteunend is.  We geven vorm aan ons streven tot samen leren, samen werken en samen ontwikkelen door in ons onderwijs de volgende kernwaarden centraal te stellen:

1. Doelgericht en betekenisvol: Wij willen kinderen vooral zelf laten leren. Door zelf onderzoeken, zelf ontdekken, vergelijken en uitdrukken, zowel individueel als in groepen. Door samenwerken en in discussie treden met anderen leren de kinderen luisteren naar anderen, leren ze omgaan met vraagstellingen en een eigen mening en inzichten te formuleren. De leeractiviteiten van de kinderen vinden plaats vanuit gegeven opdrachten, instructies, taken, aangereikt materiaal. Hierbij proberen we waar mogelijk aan te sluiten op de eigen leefwereld van de kinderen. Daarbij richten we ons niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op expressieve en motorische ontwikkeling. Zo hebben we in ons team ook een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht gym.

2. Leren op eigen niveau: Wij kunnen als school adaptieve zorg bieden aan kinderen met specifieke leerbehoeften, bijvoorbeeld bij leerlingen bij wie de ontwikkeling wat meer tijd en ruimte vraagt. We hebben de beschikking over een onderwijsassistent en een leraar ondersteuner die beiden niet alleen voor extra handen zorgen in de klas, maar ook, onder supervisie van de groepsleerkracht en naast de differentiatie in de klassen, individuele kinderen met behulp van een handelingsplan, extra instructie, tijd en uitleg kunnen geven bij leer- en of gedragsproblemen. Zonzeel is een school waar kinderen zich kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. Belangrijk is dat het kind, bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt, zichzelf kan blijven. Autonomie voor het eigen leerproces wordt hierbij bevorderd. De leerkracht heeft hierbij een sturende en stimulerende rol. Gaandeweg de schoolperiode zal de leerkracht hierbij, indien de leerbehoefte van de individuele leerling dit toelaat, steeds meer coachend en begeleidend optreden.

3. Vertrouwde omgeving:  De leerkrachten zijn voorspelbaar en duidelijk in hun gedrag en werkvormen, waardoor kinderen rust en ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Er zijn hiervoor op schoolniveau positieve leefregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Zonzeel is een kleinschalige school waar leerkrachten elkaars leerlingen kennen en voor elkaar klaar staan. We onderhouden korte lijnen met ouders en hechten er waarde aan dat onze leerlingen leren en plezier hebben in een veilige omgeving. De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen, veiligheid en het jezelf mogen zijn.

4. Zelfstandigheid: We stimuleren de zelfstandigheid en een zelfkritische houding bij onze leerlingen door het geven van feedback op hun leerproces. Daarbij stimuleren we actieve samenwerking door structurele inzet van coöperatieve werkvormen.  Naast het zo goed mogelijk anticiperen op de ‘leer’ mogelijkheden is het ook belangrijk aandacht te schenken aan de individuele (leer)behoefte in de sociaal emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Dat doen we o.a. via ons eigen project Zonzeel op Avontuur. Een aantal weken per jaar werken we in een wisselend thema aan klas overstijgende activiteiten, waarbij we leerlingen kennis laten maken met verschillende materialen en disciplines op het gebied van techniek, beeldende vorming en expressie.