Onderwijs

Het team van onze school heeft gekozen voor adaptief onderwijs volgens het Bas model en we werken aan een veilige schoolomgeving door duidelijke positieve leefregels en het gebruik van de Kanjer methode in alle groepen van onze school. Wij hebben die keuze gemaakt omdat wij vinden dat deze onderwijsvormen heel goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw en onze kinderen. De keuze voor een basisschool is een belangrijke keuze.   Onze school is een katholieke school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen. We hebben respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. In de dagelijkse praktijk geven we dit o.a. vorm door het blijvend werken aan onze identiteit.

Zonzeel, een school waarbij het onderwijs uitdagend en ondersteunend is.  Door middel van het BAS project (Bouwen aan een Adaptieve School) hebben we onze klassen zodanig ingericht dat dit ook mogelijk is. De leerkrachten zijn voorspelbaar en duidelijk in hun gedrag en werkvormen, waardoor kinderen rust en ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Er zijn hiervoor op schoolniveau positieve leefregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Wij willen kinderen vooral zelf laten leren; door zelf onderzoeken, zelf ontdekken, vergelijken, uitdrukken, zowel individueel als in groepen. Door samenwerken en in discussie treden met anderen leren de kinderen luisteren naar anderen, leren ze omgaan met vraagstellingen, een eigen mening en inzichten te formuleren.
De leeractiviteiten van de kinderen vinden plaats vanuit gegeven opdrachten, instructies, taken, aangereikt materiaal en eigen leerbehoeftes van de kinderen.  Bovendien biedt het zelfstandig werken aan de groepsleerkrachten de tijd en de mogelijkheid om individuele kinderen met behulp van een handelingsplan, extra instructie, tijd en uitleg te geven bij leer- en of gedragsproblemen.

De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen, veiligheid en het jezelf mogen zijn. Naast het zo goed mogelijk anticiperen op de ‘leer’ mogelijkheden is het ook belangrijk aandacht te schenken aan de individuele (leer)behoefte in de sociaal emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Autonomie voor het eigen leerproces wordt hierbij bevorderd. De leerkracht heeft hierbij een sturende en stimulerende rol. Gaandeweg de schoolperiode zal de leerkracht hierbij, indien de leerbehoefte van de individuele leerling dit toelaat steeds meer coachend en begeleidend optreden.

Wij kunnen als school ook adaptieve zorg bieden aan kinderen met specifieke behoeften; waarbij de ontwikkeling wat meer tijd en ruimte vraagt. Zonzeel is een school waar kinderen zich kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. Belangrijk is dat het kind, bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt, zichzelf kan blijven.