Vakantierooster

Vakantierooster 20-21

Wij vragen u uw vrije dagen te plannen op de vrije dagen van de school, zoals ze in dit rooster zijn aangegeven .
De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor extra verlof:

  • Verhuizing: maximaal 1 dag.

  • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag.

  • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag.

  • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen.

  • 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.

  • Ernstige ziekte van ouders of bloed en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met directie.

  • Overlijden van bloed en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen.

  • Overlijden van bloed en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.

  • Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.

  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Slechts één keer per schooljaar wordt hiervoor verlof gegeven. Deze regeling is echter uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen met een werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe bij voorkeur 8 weken van tevoren indienen bij de schooldirectie. Verlof voor extra vakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van allochtone ouders wordt niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval geen verlof gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling bij de start de aansluiting met de andere leerlingen mist. Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u op school halen. U kunt dit formulier inleveren bij de schooldirectie. Binnen een week ontvangt u antwoord.