SKOD

Waar kunt u ons vinden?

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen
Bezoekadres      Romboutstraat 72, 4921 EJ Made.
Postadres:          Postbus 23
PC-Plaats:          4921 AA Made.
Telefoon:            0162-684990
Email:
Algemeen:            info@skod.org
Alg. directeur:     oliviervermeulen@skod.org
Website:               www.skod.org

Basisschool Zonzeel ressorteert onder SKOD

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) is een middelgrote organisatie voor primair onderwijs in de gemeente Drimmelen. De stichting heeft zes basisscholen onder haar hoede, gevestigd in de dorpskernen van Made, Wagenberg en Terheijden.

SKOD biedt kwalitatief goed onderwijs en hecht groot belang aan individuele aandacht voor elk kind. De scholen van SKOD geven op eigentijdse wijze invulling aan de katholieke identiteit van de stichting en vormen een verbindende factor met de omgeving. Zo geeft SKOD onderwijs een gezicht.

SKOD zet in op een viertal kernwaarden:

  • Verbindend

  • Verantwoordelijk vakmanschap

  • Lerend ondernemen

  • Vertrouwen

Missie & Visie

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen stelt zich ten doel inhoudelijk en kwalitatief goed primair onderwijs op de scholen onder haar bestuur te waarborgen. De stichting ziet het tot haar specifieke taak om in de verschillende kernen van de gemeente Drimmelen het katholieke primaire onderwijs in stand te houden en te bevorderen. Dit alles op een bestuurlijk open en financieel gezonde manier.

Iedere school binnen SKOD heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en een hoge mate van autonomie. Elke directeur geniet de vrijheid om zelf inhoudelijke en onderwijskundige keuzes te maken. Kenmerkend is dat iedere school inzet op het creëren van een prettige sfeer. Dit leidt tot een goed leerklimaat waarbij elke leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, initiatiefrijke en verantwoordelijke wereldburger.

SKOD besteedt daarnaast ook veel aandacht aan de kwaliteit en het welzijn van haar personeel. Medewerkers voelen zich vanuit hun persoonlijke identiteit en levensvisie verbonden met de doelstellingen en de kernwaarden van de stichting.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) bestaat uit 12 leden: 2 leden van elke school, te weten 1 uit het personeelsdeel en 1 lid gekozen door en uit het ouderdeel. De scholen onder SKOD zijn De Zeggewijzer en Zonzeel uit Terheijden, De Elsenhof uit Wagenberg en Den Duin, De Stuifhoek en de Lage Weide uit Made. De dorpskernen Terheijden, Wagenberg en Made vallen onder de gemeente Drimmelen.

De missie en visie van onze GMR is om een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan te zijn, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, leerlingen en ouders. De GMR wil meedenken en meebeslissen over het vormgeven van het beleid op de scholen en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Dit doet de GMR door:

  • de (beleids-) voorstellen van het bestuur/ directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterbannen (de medezeggenschapsraden) communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de scholenbeïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op gemeenschappelijk niveau door voorstellen te doen.

De GMR werkt volgens de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen),
waarbij de leden het bestuur voorzien van advies en hen voor sommige belangrijke beleidstukken instemming wordt gevraagd.
De notulen zijn opvraagbaar. De GMR is bereikbaar via GMR@skod.org.