SKOD

Waar kunt u ons vinden?

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen
Bezoekadres      Romboutstraat 72, 4921 EJ Made.
Postadres:          Postbus 23
PC-Plaats:          4921 AA Made.
Telefoon:            0162-684990
Email:
Algemeen:            info@skod.org
Alg. directeur:     reintbos@skod.org
Website:               www.skod.org

De doelstelling

De stichting stelt zich ten doel organisatorisch en inhoudelijk, kwalitatief goed en financieel gezond, katholiek primair onderwijs te waarborgen op de scholen die onder haar bestuur vallen. Zij stimuleert scholen hun eigen onderwijskundige uitgangspunten te kiezen en is daarbij gericht op diversiteit in het onderwijsaanbod. Het onderwijsaanbod op de scholen dient aan te sluiten bij de maatschappelijke en sociale achtergronden van de schoolpopulatie. Zij rekent het tot haar specifieke taak om in elke kern katholiek primair onderwijs in stand te houden en te bevorderen vanuit de volgende kernwaarden:

 • Voelbare warmte

 • Groei en ontwikkeling op alle niveaus binnen menselijke maat

 • deskundigheid

 • transparantie

 • slagvaardigheid.

 • zichtbare kwaliteit d.m.v. resultaat gericht werken

De bestuursfilosofie. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen wil als “betrokken” bestuur op hoofdlijnen functioneren”. Uitgangspunten voor het besturingsmodel zijn:

 • alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van geldende wettelijke kaders

 • de doel en grondslagformulering die zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten zijn kaderstellend

 • Het stichtingsbeleidsplan

 • Resultaat gericht management

 • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

 • Scholen hebben een zo groot mogelijke eigen beleidsruimt

Dat betekent dat het bestuur zich toelegt op: Het uitzetten van de hoofdlijnen van het beleid en de beleidstoetsing. De beleidsvoorbereiding en uitvoering wil zij overlaten aan de algemeen directeur in samenwerking met het collegiaal directieoverleg. Het bestuur stelt de kaders vast, beoordeelt de effecten van de beleidsuitvoering en houdt toezicht en controle op de taken en bevoegdheden van de algemeen directeur. De kaders die het bestuur uitzet hebben betrekking op:

 • Het ontwikkelen en bewaken van de identiteit

 • het vaststellen van de missie van de organisatie en de kernwaarden.

 • Het verdelen van de middelen.

 • Het in stand houden van katholiek primair onderwijs in de afzonderlijke kernen van de gemeente Drimmelen.

 • Het scheppen van voorwaarden; hiermee wordt o.a. bedoeld dat het bestuur duidelijke beslissingen neemt zodat algemeen directeur en schooldirecteuren weten wat er op het punt van beleidsuitvoering van hen wordt verwacht. Tevens informeert het bestuur over de argumenten die aan de besluiten ten grondslag liggen.

 • Het vastleggen van mandaten en delegaties naar algemeen directeur en schooldirecteuren.

 • Het toetsen van het beleid op grond van gestructureerde managementrapportages.

 • Het legitimeren van het beleid en activiteiten ten opzichte van de eigen achterban en derden. Het vaststellen van het jaarverslag en jaarrekening.

Onze missie. De school heeft niet meer het monopoly op leren. Het “leren” is plaats en tijd onafhankelijk geworden. Het kind anno 2011 staat op een eigenwijze in de wereld. Het “nieuwe leren” zal zich steeds verder ontwikkelen van programmatisch aanbod naar vraag gestuurd. SKOD probeert organisatie breed antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Deze samenhangende aanpak vraagt een heldere kijk op onderwijs, leren en ondernemerschap. Daarbij leiden kennis, kunde en zelfkennis tot opbrengsten en inzicht daarin. Bij dat goed onderwijs staat in onze visie “leren van mensen” in de meest brede zin centraal. Dat “leren van mensen” heeft in onze visie een organisatiebreed karakter. Dat wil zeggen dat leren een organisatie brede en vooral ook plezierige activiteit is. Zowel leren van en tussen kinderen, medewerkers op alle niveaus en het bestuur. Dat leren gebeurt voorts op alle sectoren van het menselijk bestaan. Cognitief, fysiek motorisch, metafysiek, sociaal emotioneel, muzisch cultureel en intra persoonlijk. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • Het onderwijs op de onder ons bestuur staande scholen voldoet qua inhoud aan hetgeen de wet primair onderwijs daarin voorschrijft.

 • De inspanning van alle medewerkers van het bestuur zal zich vooral moeten richten op dat proces aan de basis, in de groep. Drie elementen zijn daarbij van groot belang.
  A De wijze waarop de leerkracht invulling geeft aan zijn instructie.
  B De manier waarop de leerkracht zijn klas organiseert.
  C De wijze waarop hij de interactie naar leerlingen, ouders en collegae gestalte geeft.
 • Het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers staat hoog in het vaandel.

 • De school dient zelf zijn kwaliteit aan te geven, te bewaken en zo nodig te verbeteren.

 • Het bestuur toetst op basis van legitimiteit en behaalde resultaten.

 • Het bestuur gaat er van uit dat al haar onderwijskundige medewerkers bovenstaande uitgangspunten onderschrijven